Polityka prywatności

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A  R O D O

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z dokonywanymi przez Państwa zakupami w naszym sklepie jest Anna Witek-Pietroń „A.Witek” z siedzibą w Modlniczce, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlnica o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) – 6761232968 oraz numerze REGON – 351490469.
  2. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody. Klient przyjmuję do wiadomości, że odmowa podania danych osobowych lub odwołanie udzielonej zgody uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy. Podanie prawidłowych danych osobowych jest zatem warunkiem zawarcia umowy.
  3. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (tzw. RODO).
  4. Macie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora należy kierować na adres: ul. Handlowców 14, 32-085 Modlnica. Udzielimy odpowiedzi na Państwa żądania bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.
  6. Państwa dane osobową nie są przekazywane do państw trzecich i są przetwarzane wyłącznie w okresie wymaganym w związku z wykonaniem zawartej umowy oraz w okresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące prawo, w tym prawo podatkowe.